013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Seminare : Deeltitels en Gemeenskapskemas

Seminare word landswyd vanaf Maart 2017 oor die ingrypende nuwe wetgewing rakende Deeltitelskemas en Gemeenskapskemas aangebied. Datums binnekort by www.csprok.co.za.

Terwyl sekere wetgewing slegs op deeltitelskemas betrekking het en talle nuwe bepalings bevat, is ander voorskrifte van toepassing op alle “gemeenskapskemas”. ‘n Gemeenskapskema is enige vorm van behuising waar daar ‘n element van gedeelde gebruik is. Alle gholf landgoedere, aftree-oorde, aandeleblok skemas of enige ander vorm van eiendom met ‘n gedeelde gebruik, word deur ingrypende maatreëls getref. Die bykomende algemene maatreëls sluit natuurlik deeltitelskemas in.

Die Deeltitel Skema Bestuurswet 8 of 2011 en die Gemeenskapskemas Ombud Dienstewet 9 of 2011 het op 7 Oktober 2016 in werking getree.

Trustees, prokureurs en eiendomsagente moet kennis neem en vertroud wees met die kritiese aspekte van hierdie wetegwing en die regulasies daarkragtens uitgevaardig. Dit is belangrik omdat die wetgewing nakoming van verskeie verpligtinge vereis, die versuim waarvan kan lei tot skadevergoedingseise teen agente en verskeie ander persone gegrond op nalatigheid.

Die belangrikste verwikkelinge wat die wetgewing meebring is die volgende :

 • Registrasie van skemas by die Ombuddiens (30 dae);
 • Maandelikse heffings vir elke eenheid betaalbaar aan die Ombud (90 dae);
 • Jaarlikse opgawes ingedien te word deur elke skema;
 • Voorgeskrewe bestuurs- en gedragsreëlds;
 • Voorgeskrewe reserwefondse;
 • Oudit van state;
 • Onderhoudsplanne jaarliks ingedien te word;
 • Dispuut resolusie meganismes;
 • Stemreg en resolusies;
 • Pligte en aanspreeklikheid van bestuursagente;
 • Openbare aanspreeklikheidsversekering;
 • Uitklarings;
 • Boetes en rente.
Seminare : Deeltitels en Gemeenskapskemas